Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Zasady i tryb anonimowego zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP określa Zarządzenie Wojewódzkiego Komendanta Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP.
Zgłoszenia dokonywane mogą być przez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP we Wrocławiu w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: sygnalisci.dolnoslaska@ohp.pl, w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać członkowi komisji osobiście lub telefonicznie,
 2. listownie na adres Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP we Wrocławiu w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "poufne-zgłoszenie nieprawidłowości", zaadresowanej do komisji odpowiedzialnej za prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszeń,
 3. wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu.


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – plik do pobrania

Zarządzenie Wojewódzkiego Komendanta OHP nr DWK.WK.021.22.2021 z dnia 17.12.2021 r. w sprawie ustanowienia wewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń dla osób zgłaszających naruszenia prawa Unii w Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP we Wrocławiu – plik do pobraniaKlauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP we Wrocławiu  jest Wojewódzki Komendant OHP we Wrocławiu, adres siedziby:  50-413 Wrocław, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9;
 2. z administratorem – Wojewódzkim Komendantem OHP można się skontaktować za pomocą email: dolnoslaska@ohp.pl, telefonicznie: 71 344-65-70, lub  pisemnie na adres siedziby Administratora;
 3. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e:mail: rodo.dolnoslaska@ohp.pl, telefonicznie: 71 344-65-70 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 4. administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zgodnie z art. 6 lit. c RODO) / lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) /lub dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pan/i na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w punkcie 4 oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych oraz  z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, kat. B-5;
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  lub zawartych przez Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 7. Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  państw  spoza  Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich);
 8. w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia danych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 1. wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO;
 2. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP we Wrocławiu  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpoczęcia czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszonej nieprawidłowości zgodnie z pkt. 4 powyżej;
 4. w przypadku niepodania danych nie zostanie Pani/Pan poinformowana/y o przyjęciu zgłoszenia ani jego rozpatrzeniu. Brak danych może utrudnić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, (jeśli np. zajdzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji o opisanym zdarzeniu);
 5. Pani/ Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  oraz  nie będą profilowane.


 

Wytworzył:
Grażyna Hachoł
(2021-12-20)
Udostępnił:
Klucznik Agata
(2021-12-20 14:25:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Klucznik Agata
(2021-12-21 14:07:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki