Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych na potrzeby zamówien publicznych

Klauzula z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO w przypadku, gdy administrator pozyskuje dane od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 9, 50-413 Wrocław, NIP: 8961001269, REGON: 007003480, tel. +48 71 344-65-70, 344-49-08.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Maciej Węgrzyn, adres e-mail: rodo.dolnoslaska@ohp.pl, tel. +48 71 798 59 49, Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 9, 50-413 Wrocław,  tel. +48 71 344-65-70, 344-49-08.  
 3. Informacja o celach przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie zamówienia publicznego i obsługa wszystkich procedur wynikłych na każdym etapie wykonania zamówienia, do czasu wygaśnięcia wszystkich roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 lit f) czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Informacja o prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator będzie przetwarzał dane w celu dochodzenia swoich roszczeń w sądach, wynikających z nienależytego wykonania zobowiązania umownego.
 5. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza obszar EOG.
 6. Informacje o okresie, przez który dane osobowe będą przetwarzane, administrator będzie przetwarzał dane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 7. Informacje o prawie osób, których dane są przetwarzane.
  a)    do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c)    do przenoszenia danych,
  d)    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, czyli osoba przekazująca dane wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie w jednym, lub kilku określonych celach,  
  e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym Podanie danych jest wymogiem ustawowym zawarcia umowy, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest odmowa zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Administrator nie wydaje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie profiluje danych.


klauzula z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO jeżeli administrator nie pozyskał danych osobowych od osoby,której dane dotyczą

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 9, 50-413 Wrocław, NIP: 8961001269, REGON: 007003480, tel. +48 71 344-65-70, 344-49-08.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Maciej Węgrzyn, adres e-mail: rodo.dolnoslaska@ohp.pl, tel. +48 71 798 59 49, Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 9, 50-413 Wrocław,  tel. +48 71 344-65-70, 344-49-08.  
 3. Informacja o celach przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie zamówienia publicznego i obsługa wszystkich procedur wynikłych na każdym etapie wykonania zamówienia, do czasu wygaśnięcia wszystkich roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 lit f) czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Informacja o kategorii danych osobowych  dane należą do osoby innej, która powierzyła dane kontrahentowi administratora w toku zamówienia publicznego. Są to dane z kategorii danych podwykonawców powierzających swoje dane podmiotom składającym ofertę, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  Ten proces pozyskania rzutuje na zakres przetwarzania, czyli wyłącznie w wyniku zawartej umowy i wyłącznie w jej przedmiotowym zakresie w granicy kompetencji podwykonawczych osoby powierzającej własne dane.
 5. Informacje o okresie, przez który dane osobowe będą przetwarzane, administrator będzie przetwarzał dane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 6. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza obszar EOG.
 7. Informacje o prawie osób, których dane są przetwarzane
  a)    do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c)    do przenoszenia danych,
  d)    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, czyli osoba przekazująca dane wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie w jednym, lub kilku określonych celach,  
  e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  f)    uzyskania informacji o źródle pozyskania danych.
 8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Administrator nie wydaje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie profiluje danych.
 

Wytworzył:
Grażyna Hachoł
(2021-06-08)
Udostępnił:
Klucznik Agata
(2021-06-08 11:09:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Klucznik Agata
(2022-02-21 14:27:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki