Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://dolnoslaska-bip.ohp.pl/public/?id=122606

Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracyzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-04-22.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-15.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Część opublikowanych na stronie dokumentów ma charakter archiwalny i jest wyłączona z przepisów ustawy o dostępności cyfrowej. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Część opublikowanych na stronie dokumentów nie jest dostępna cyfrowo. Ze względu na pochodzenie od różnych komórek organizacyjnych mamy ograniczone możliwości ich edycji.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-20.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Klucznik, redaktor.dolnoslaska@ohp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 344 65 70 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • Dolnośląskie
 • Wybrzeże J.Słowackiego 9
 • 50-413 Wrocław

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do budynku prowadzi wejście przez bramę od ul. Mazowieckiej 17 z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Znajduje się także wjazd dla pojazdów samochodowych i pieszych przez bramę od strony Wybrzeża J.Słowackiego 9.
 • Do obiektu DWK OHP przy ul. Wybrzeże J.Słowackiego 9 można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
 • Parking przed budynkiem znajduje się w strefie płatnego parkowania.
 • Dojazd tramwajem: przystanek Urząd Wojewódzki (Impart) 4, 16, 33, 70.
 • Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek Urząd Wojewódzki (Impart) 145, 146, 149, 241, 250, D.

Przestrzeń za wejściem

 • Siedziba Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy mieści się na wysokim parterze, pierwszym oraz drugim piętrze, do którego prowadzą schody. W budynku nie ma windy oraz platformy przyschodowej.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Wytworzył:
Agata Klucznik
(2020-09-23)
Udostępnił:
Klucznik Agata
(2020-09-30 08:09:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Klucznik Agata
(2023-03-20 13:27:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki