☰ Menu
Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Grafika zawierająca herb Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Poniedziałek 10.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Refundacja

REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ,


REFUNDACJA W CZASIE COVID-19

•    Pracodawcy, którzy ubiegają się o zwolnienie z opłaty składek ZUS, będą mogli składać wnioski o dokonanie refundacji po otrzymaniu informacji z ZUS i przedłożeniu w/w w CEiPM.

•    Pracodawcy, którzy ubiegają się o częściowe zwolnienie z opłaty składek ZUS, będą mogli składać wnioski o dokonanie refundacji po otrzymaniu informacji z ZUS i przedłożeniu w/w w CEiPM oraz dołączeniu kopii dowodu opłacenia pozostałej należnej składki.

•    Pracodawcy, którzy będą mieli odroczony ZUS, wnioski o dokonanie refundacji mogą składać po opłaceniu składek.

•    INFORMACJA ZUS JEST NIEZBĘDNA PRZY SPRAWDZANIU PRAWIDŁOWOŚCI NALICZENIA WYNAGRODZEŃ

 

Stawki wynagrodzenia pracownika młodocianego w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r. wynoszą:

I rok nauki - nie mniej niż 5% wynagrodzenia - 272,90 zł
II rok nauki - nie mniej niż 6% wynagrodzenia - 327,48 zł
III rok nauki - nie mniej niż 7% wynagrodzenia - 382,06 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% - 218,32 zł


 


Stawki wynagrodzenia pracownika młodocianego w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. wynoszą:

I rok nauki - nie mniej niż 5% wynagrodzenia - 258,45 zł
II rok nauki - nie mniej niż 6% wynagrodzenia - 310,14 zł
III rok nauki - nie mniej niż 7% wynagrodzenia - 361,83 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% - 206,76 zł
 


Stawki wynagrodzenia pracownika młodocianego w okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. wynoszą:

I rok nauki - nie mniej niż 5% wynagrodzenia - 251,22 zł
II rok nauki - nie mniej niż 6% wynagrodzenia - 301,47 zł
III rok nauki - nie mniej niż 7% wynagrodzenia - 351,71 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% - 200,98 zł

STAWKI MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO:

Od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wynoszą:

266,57 zł w pierwszym roku nauki zawodu (nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia),

319,89 zł w drugim roku nauki zawodu (nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia),

373,20 zł w trzecim roku nauki zawodu (nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia),

213,26 zł przyuczenie do wykonywania określonej pracy (nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia).


Od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. kwoty wynoszą:

*259,93 zł w pierwszym roku nauki zawodu (nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia),

*311,91 zł w drugim roku nauki zawodu (nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia),

*363,90 zł w trzecim roku nauki zawodu (nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia),

*207,94 zł przyuczenie do wykonywania określonej pracy (nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia).


W związku ze zmianą przepisów od dnia 1 września 2019r. w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia oraz w zakresie refundacji wynagrodzeń informujemy, że:

Zgodnie z przyjętym 13 sierpnia br. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia od dnia 1 września br. stawki wynagrodzeń młodocianych pracowników wzrastają o 1 punkt procentowy i wynoszą odpowiednio 5% w I klasie, 6% w II klasie i 7% w III klasie. Zmiana dotyczy wyłącznie nauki zawodu, w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy stawka pozostaje na poziomie 4 %.
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019r.(Dz.U. 2019, poz.1395) pracodawcy, którzy mają zawarte umowy o refundację przed 1 września 2019r., mogą ubiegać się o aneksowanie tych umów na warunkach określonych w  §5a i 5b rozporządzenia.
Nadanie wniosku przesyłką poleconą w placówce pocztowej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych pracowników, powoduje możliwość uzyskania refundacji uwzględniającej podwyższone stawki od dnia wejścia w życie zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych, z zastrzeżeniem, że jednostka OHP rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu do wyczerpania limitów środków FP określonych w planie finansowym FP na dany rok.
Nadanie wniosku przesyłką poleconą w placówce pocztowej po terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych pracowników, powoduje możliwość uzyskania refundacji uwzględniającej podwyższone stawki od dnia pierwszego miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku do jednostki, z zastrzeżeniem, że jednostka OHP rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu do wyczerpania limitów środków FP określonych w planie finansowym FP na dany rok.
Dokumenty, o których mowa w komunikacie zawarte są w pkt.14.

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
ZMIANY W PRZEPISACH


•    Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem.

•    Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.  

 

INFORMACJE OGÓLNE:


Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 190 poz. 1951), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stały się jedyną instytucją rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów oraz zawiera umowy o refundację z środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń.
Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP).
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokości tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne - odnosimy je zawsze (jako 4%, 5% lub 6%) do przeciętnego wynagrodzenia
w poprzednim kwartale.
O refundację wynagrodzeń młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń może się ubiegać pracodawca, który zatrudnia młodocianych, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
•    zatrudnia ich w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłaszanym
w wojewódzkim dzienniku urzędowym – lista zawodów za które może być dokonywana refundacja
•    spełnia warunki (pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba u niego zatrudniona) do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.
Pracodawca, który zatrudnia wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych.
Pracodawca, który zatrudnia również pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.


Druki niezbędne do zawarcia umowy o refundację, o jej późniejszą wypłatę oraz procedura zawierania umów o refundację do pobrania poniżej.

Dolnośląska  Wojewódzka Komenda OHP informuje, że wnioski o zawarcie umowy o refundacje na dany rok kalendarzowy można składać w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.
Powyższy termin  nie obowiązuje pracodawcy, który:
a) zatrudniania młodocianego pracownika, dokształcającego się w formach pozaszkolnych
(§ 3 ust. 7 rozporządzenia);
b) zatrudniania młodocianego pracownika w celu kontynuowania nauki zawodu w związku
z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu w § 3 ust. 9:
•    ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
•    reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;  
•    orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki
w danym zawodzie przez młodocianego;
•    zmiany miejsca zamieszkania lub innej  przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy.
W powyżej wymienionych przypadkach wnioski o zawarcie składa się w terminie od 1 do 20 dnia każdego miesiąca.
 


PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJĘ ZOSTAŁA OPISANA W  PLIKU nr 1.

Pliki do pobrania:

1.Procedura zawierania umowy  o refundację

2.Rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
  
  - Rozporządzenie MPiPS z dnia 19.12.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 - Rozporządzenie MPiPS z dnia 16.12.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

- Rozporządzenie MPiPS z dnia 25.06.2014 r.  w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 24.08.2017 r

3a. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu - obowiązuje od dnia 01.09.2019r.

4. Rozporządzenie w sprawie informacji o otrzymaniu pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy

- Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o otrzymaniu pomocy publicznej 16.12.2010 r.

- Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 24.10.2014 r.

5.Wniosek o dokonanie wypłaty refundacji - dotyczy umów zawartych od 01.07.2014 r.

6.Wniosek o zawarcie umowy o refundację 
 
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

8. Wykaz otrzymanej pomocy de minimis

9.Wzór umowy

10. Kody gmin

11. Wykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja   

12. Lista klas PKD obowiązująca od dnia 01.01.2008 r.

13. Podanie o korektę zaświadczenia de minimis

14. Wniosek o aneks - zmiana stawek od 01.09.2019 r.

14a. Rozporządzenie MRPIPS z dn.24.07.2019 r.

14b. Rozporządzenie RM z dn. 13.08.2019 r.
 


 WNIOSKI O REFUNDACJĘ W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO  PRZYJMUJĄ:

Godziny przyjmowania wniosków:
codziennie od poniedziałku do piątku - od 7.45 do 15.45
 

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY  - WROCŁAW
Wyb.J.Słowackiego 9, 50-413  Wrocław
tel./fax 071 343 34 01
e-mail: ceipm_refundacja@ohp.pl

Centrum przyjmuje wnioski z powiatów:
1. wrocławski (łącznie z miastem Wrocław)
2. oleśnicki
3. oławski
4. strzeliński
5. średzki
6. trzebnicki
7. wołowski
8. milicki

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY- LEGNICA
ul.A.Mickiewicza 21,  59-220 Legnica
tel./fax. (0-76)  852-56-20
e-mail: j.wojtowicz@ohp.pl , s.sieradzka@ohp.pl


Centrum przyjmuje wnioski z powiatów:
1. legnicki (łącznie z miastem)
2.głogowski
3.jaworski
4.lubiński
5.polkowicki
6.złotoryjski
7.górowski

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY – JELENIA GÓRA
ul. Wiejska 29 58-506 Jelenia Góra
tel./. (0-75) 648-97-90 , fax  (0-75) 645-77-32
e-mail: refundacja.jeleniagora@ohp.pl

Centrum przyjmuje wnioski z powiatów:
1. jeleniogórski (łącznie z miastem)
2.bolesławiecki
3.kamiennogórski
4.lubański
5.lwówecki
6.zgorzelecki

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY- WAŁBRZYCH
pl.Magistracki 3,  58- 300 Wałbrzych
Tel.074   666-75-72 ,  fax- 074 665-39-51
e-mail: a.otorowska@ohp.plb.bernas@ohp.pl

Centrum przyjmuje wnioski z powiatów:
1.wałbrzyski(łącznie z miastem)
2.dzierżoniowski
3.kłodzki
4.świdnicki
5.ząbkowicki

Wytworzył:
Agnieszka Szostakowska-Piotrowska
(2018-09-05)
Udostępnił:
Agata Klucznik
(2018-09-05 13:44:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Klucznik
(2021-04-12 09:56:47)
 
liczba odwiedzin: 814853

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X