Refundacja wynagrodzeń

PRACODAWCO

Informujemy, że z dniem 01 września 2023 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania w zakresie wysokości stawek wynagrodzeń. Od dnia 01 września br., wysokość stawek wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom będzie wyglądała następująco:

 • nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
 • nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
 • nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
 • nie mniej niż 7% w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

W związku z powyższym pracodawcy, którzy zawarli umowy o refundację przed 01 września br., będą mogli starać się o aneksowanie tych umów ze względu na zmianę wysokości stawek. W tym celu należy złożyć do właściwego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wniosek o aneksowanie umowy lub umów zawartych przed powyższym terminem wraz z aktualnym oświadczeniem lub zaświadczeniem o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat (rok bieżący i 2 lata wstecz).
TERMINY składania wniosków o aneks:

 • Pracodawca, który złoży wniosek o aneksowanie umowy o refundację w nieprzekraczalnym terminie do 30 września br., będzie miał aneksowaną umowę od dnia 1 września 2023 r.
 • Pracodawca, który złoży wniosek o aneksowanie umowy o refundację po 30 września br., będzie miał aneksowaną umowę od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył wniosek (np.: wniosek zostanie złożony 5 października, to umowa będzie aneksowana od dnia 1 listopada).
   

Okres    1.12.2023 r. - 29.02.2024 r.

nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia    575,60 zł
nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia    647,55 zł
nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia    719,50 zł
nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy    503,65 zł

 


Stawki wynagrodzeń dla młodocianych od 1.09.2023 r. - 30.11.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia-560,46 zł

II rok nauki - nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia-630,52 zł

III rok nauki - nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia-700,58 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia - 490,40 zł


Stawki wynagrodzeń dla młodocianych od 01.06.2023 r. - 31.08.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia    356,21 zł
II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia    427,46 zł
III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia    498,70 zł
przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia    284,97 zł
 


Stawki wynagrodzeń dla młodocianych od 01.03.2023 r. - 31.05.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia    336,67 zł
II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia    404,01 zł
III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia    471,34 zł
przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia    269,34 zł
 


Stawki wynagrodzeń dla młodocianych  okres    01.12.2022 r. - 28.02.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia    324,03
II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia    388,84
III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia    453,65
przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia    259,23

 


Stawki wynagrodzenia pracownika młodocianego, które  obowiązywały od 01.09.2022-30.11.2022 roku :

I rok nauki - nie mniej niż 5% wynagrodzenia - 307,81 zł
II rok nauki - nie mniej niż 6% wynagrodzenia - 369,38 zł
III rok nauki - nie mniej niż 7% wynagrodzenia - 430,94 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% - 246,25 zł


Stawki wynagrodzenia pracownika młodocianego, które  obowiązywały od 1 czerwca 2022 roku :

I rok nauki - nie mniej niż 5% wynagrodzenia - 311,76 zł
II rok nauki - nie mniej niż 6% wynagrodzenia - 374,11 zł
III rok nauki - nie mniej niż 7% wynagrodzenia - 436,47 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% - 249,41 zł


Stawki wynagrodzenia pracownika młodocianego w okresie od 1 marca do 31 maja 2022 wynoszą:

I rok nauki - nie mniej niż 5% wynagrodzenia - 299,75 zł
II rok nauki - nie mniej niż 6% wynagrodzenia - 359,71 zł
III rok nauki - nie mniej niż 7% wynagrodzenia - 419,66 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% - 239,80 zł


Stawki wynagrodzenia pracownika młodocianego w okresie 1 grudnia 2021 do 28 lutego 2022 wynoszą:

I rok nauki - nie mniej niż 5% wynagrodzenia - 282,87 zł
II rok nauki - nie mniej niż 6% wynagrodzenia - 339,44 zł
III rok nauki - nie mniej niż 7% wynagrodzenia - 396,01 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% - 226,29 zł


Okres    1.09.2021 r. - 30.11.2021 r.
I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia    275,23 zł
II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia    330,27 zł
III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia    385,32 zł
przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia    220,18 zł


Stawki wynagrodzenia pracownika młodocianego w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wynoszą:

I rok nauki - nie mniej niż 5% wynagrodzenia - 284,08 zł
II rok nauki - nie mniej niż 6% wynagrodzenia - 340,89 zł
III rok nauki - nie mniej niż 7% wynagrodzenia - 397,71 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% - 227,26 zł


Stawki wynagrodzenia pracownika młodocianego w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r. wynoszą:

I rok nauki - nie mniej niż 5% wynagrodzenia - 272,90 zł
II rok nauki - nie mniej niż 6% wynagrodzenia - 327,48 zł
III rok nauki - nie mniej niż 7% wynagrodzenia - 382,06 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% - 218,32 zł
 


Stawki wynagrodzenia pracownika młodocianego w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. wynoszą:

I rok nauki - nie mniej niż 5% wynagrodzenia - 258,45 zł
II rok nauki - nie mniej niż 6% wynagrodzenia - 310,14 zł
III rok nauki - nie mniej niż 7% wynagrodzenia - 361,83 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% - 206,76 zł


Stawki wynagrodzenia pracownika młodocianego w okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. wynoszą:

I rok nauki - nie mniej niż 5% wynagrodzenia - 251,22 zł
II rok nauki - nie mniej niż 6% wynagrodzenia - 301,47 zł
III rok nauki - nie mniej niż 7% wynagrodzenia - 351,71 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% - 200,98 zł


W związku ze zmianą przepisów od dnia 1 września 2019r. w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia oraz w zakresie refundacji wynagrodzeń informujemy, że:

Zgodnie z przyjętym 13 sierpnia br. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia od dnia 1 września br. stawki wynagrodzeń młodocianych pracowników wzrastają o 1 punkt procentowy i wynoszą odpowiednio 5% w I klasie, 6% w II klasie i 7% w III klasie. Zmiana dotyczy wyłącznie nauki zawodu, w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy stawka pozostaje na poziomie 4 %.
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019r.(Dz.U. 2019, poz.1395) pracodawcy, którzy mają zawarte umowy o refundację przed 1 września 2019r., mogą ubiegać się o aneksowanie tych umów na warunkach określonych w  §5a i 5b rozporządzenia.
Nadanie wniosku przesyłką poleconą w placówce pocztowej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych pracowników, powoduje możliwość uzyskania refundacji uwzględniającej podwyższone stawki od dnia wejścia w życie zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych, z zastrzeżeniem, że jednostka OHP rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu do wyczerpania limitów środków FP określonych w planie finansowym FP na dany rok.
Nadanie wniosku przesyłką poleconą w placówce pocztowej po terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych pracowników, powoduje możliwość uzyskania refundacji uwzględniającej podwyższone stawki od dnia pierwszego miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku do jednostki, z zastrzeżeniem, że jednostka OHP rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu do wyczerpania limitów środków FP określonych w planie finansowym FP na dany rok.
Dokumenty, o których mowa w komunikacie zawarte są poniżej (pliki do pobrania).

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
ZMIANY W PRZEPISACH


•    Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem.

•    Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.  

 

INFORMACJE OGÓLNE:


Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 190 poz. 1951), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stały się jedyną instytucją rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów oraz zawiera umowy o refundację z środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń.
Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP).
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokości tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne - odnosimy je zawsze (jako 4%, 5% lub 6%) do przeciętnego wynagrodzenia
w poprzednim kwartale.
O refundację wynagrodzeń młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń może się ubiegać pracodawca, który zatrudnia młodocianych, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
•    zatrudnia ich w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłaszanym
w wojewódzkim dzienniku urzędowym – lista zawodów za które może być dokonywana refundacja
•    spełnia warunki (pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba u niego zatrudniona) do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.
Pracodawca, który zatrudnia wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych.
Pracodawca, który zatrudnia również pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.


Druki niezbędne do zawarcia umowy o refundację, o jej późniejszą wypłatę oraz procedura zawierania umów o refundację do pobrania poniżej.

Dolnośląska  Wojewódzka Komenda OHP informuje, że wnioski o zawarcie umowy o refundacje na dany rok kalendarzowy można składać w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.
Powyższy termin  nie obowiązuje pracodawcy, który:
a) zatrudniania młodocianego pracownika, dokształcającego się w formach pozaszkolnych
(§ 3 ust. 7 rozporządzenia);
b) zatrudniania młodocianego pracownika w celu kontynuowania nauki zawodu w związku
z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu w § 3 ust. 9:
•    ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
•    reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;  
•    orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki
w danym zawodzie przez młodocianego;
•    zmiany miejsca zamieszkania lub innej  przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy.
W powyżej wymienionych przypadkach wnioski o zawarcie składa się w terminie od 1 do 20 dnia każdego miesiąca.
 


PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJĘ ZOSTAŁA OPISANA W  PLIKU nr 1

Pliki do pobrania:

 1. Procedura zawierania umowy  o refundację
 2. Rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
 3. Rozporządzenie MPiPS z dnia 19.12.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
 4. Rozporządzenie MPiPS z dnia 16.12.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
 5. Rozporządzenie MPiPS z dnia 25.06.2014 r.  w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
 6.  Oświadczenie o o trzymanej pomocy de minimis 
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu - obowiązuje od dnia 01.09.2019r.
 8. Rozporządzenie w sprawie informacji o otrzymaniu pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy
 9. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o otrzymaniu pomocy publicznej 16.12.2010 r.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 24.10.2014 r.
 11. Wniosek o dokonanie wypłaty refundacji - dotyczy umów zawartych od 01.07.2014 r.
 12. Wniosek o zawarcie umowy o refundację 
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 14. Wykaz otrzymanej pomocy de minimis 
 15. Wzór umowy
 16. Kody gmin
 17. Wykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja   
 18. Lista klas PKD obowiązująca od dnia 01.01.2008 r.
 19. Podanie o korektę zaświadczenia de minimis
 20. Wniosek o aneks - zmiana stawek od 01.09.2023 r.
 21. Rozporządzenie MRPIPS z dn.24.07.2019 r.
 22. Rozporządzenie RM z dn. 06.07.2023 r.

 

Klauzule RODO:

 1. RODO klauzula - Oświadczenie
 2. RODO klauzula - Cech
 3. RODO klauzula - dorosły uczestnik
 4. RODO klauzula - instruktor praktycznej nauki zawodu
 5. RODO klauzula - opiekun nieletniego uczestnika
 6. RODO klauzula - pełnoletni dorosły uczestnik
 7. RODO klauzula - pracodawca
   

 WNIOSKI O REFUNDACJĘ W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO  PRZYJMUJĄ:

Godziny przyjmowania wniosków:
codziennie od poniedziałku do piątku - od 7.45 do 15.45
 

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY  - WROCŁAW
Wyb.J.Słowackiego 9, 50-413  Wrocław
tel./fax 071 343 34 01
e-mail: ceipm_refundacja@ohp.pl

Centrum przyjmuje wnioski z powiatów:
1. wrocławski (łącznie z miastem Wrocław)
2. oleśnicki
3. oławski
4. strzeliński
5. średzki
6. trzebnicki
7. wołowski
8. milicki

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY- LEGNICA
ul.A.Mickiewicza 21,  59-220 Legnica
tel./fax. (0-76)  852-56-20
e-mail: j.wojtowicz@ohp.pl , s.sieradzka@ohp.pl


Centrum przyjmuje wnioski z powiatów:
1. legnicki (łącznie z miastem)
2.głogowski
3.jaworski
4.lubiński
5.polkowicki
6.złotoryjski
7.górowski

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY – JELENIA GÓRA
ul. Wiejska 29 58-506 Jelenia Góra
tel./. (0-75) 648-97-90 , fax  (0-75) 645-77-32
e-mail: refundacja.jeleniagora@ohp.pl

Centrum przyjmuje wnioski z powiatów:
1. jeleniogórski (łącznie z miastem)
2.bolesławiecki
3.kamiennogórski
4.lubański
5.lwówecki
6.zgorzelecki

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY- WAŁBRZYCH
pl.Magistracki 3,  58- 300 Wałbrzych
Tel.074   666-75-72 ,  fax- 074 665-39-51
e-mail: a.otorowska@ohp.pla.piotrowicz@ohp.pl

Centrum przyjmuje wnioski z powiatów:
1.wałbrzyski(łącznie z miastem)
2.dzierżoniowski
3.kłodzki
4.świdnicki
5.ząbkowicki

Wytworzył:
Kamilla Wieczorek-Terczyńska
(2018-09-05)
Udostępnił:
Klucznik Agata
(2018-09-05 13:44:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Klucznik Agata
(2024-01-22 11:53:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki