Współpraca międzynarodowa

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP realizując projekty międzynarodowe ma możliwość korzystania ze wsparcia programów grantodawczych. Są to Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Erasmus +, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany, Wolontariat.

Głównym zadaniem PNWM jest wpieranie polsko-niemieckiej współpracy uczniów i młodzieży.
PNWM chce w ten sposób poprawiać wzajemne zrozumienie, pomagać w przezwyciężaniu uprzedzeń i wspierać proces pojednania między Polakami a Niemcami. W ramach programu organizowane są wspólne projekty na tematy polityczne, społeczne, socjalne, kulturalne i historyczne.

2

 

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży powstał 1 czerwca 2007 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rządem Republiki Litewskiej.
Fundusz wspiera finansowo (konkurs wniosków) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) realizację pomysłów młodych ludzi – dofinansowuje wymiany, seminaria i szkolenia. Dzięki realizacji wspólnych projektów młodzi Polacy i Litwini odkrywają wspólne korzenie i przełamują stereotypy narodowe, budują przyjazną współpracę i umacniają więzi pomiędzy obydwoma narodami.
 

Wolontariat Europejski  to program umożliwiający wolontariuszowi  podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. Powstał on po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną.


 

Erasmus
 

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

 

Erasmus+ to nowy programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Zastępuje on kilka istniejących programów UE obejmujących wszystkie sektory edukacji: „Uczenie się przez całe życie” (szkolnictwo wyższe), Leonardo da Vinci (szkolenie zawodowe), Comenius (edukacja szkolna), Grundtvig (edukacja osób dorosłych) i „Młodzież w działaniu” oraz pięć programów międzynarodowych (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Po raz pierwszy Erasmus+ oferować będzie także unijne wsparcie na rzecz sportu, zwłaszcza masowego.
W programie Erasmus+ znacząco zwiększono nakłady ze środków UE na rozwój wiedzy i umiejętności, odzwierciedlając znaczenie, jakie przypisuje się kształceniu i szkoleniu w unijnych i krajowych programach. Celem jest wspieranie rozwoju osobistego oraz perspektyw zatrudnienia.
Nowy program opiera się na doświadczeniach i sukcesie dotychczasowych programów, takich jak Erasmus, lecz jego wpływ ma być bardziej znaczący. Zgodnie z podstawowym założeniem programu inwestowanie w kształcenie i szkolenie jest kluczem do uwolnienia ludzkiego potencjału, bez względu na wiek i sytuację społeczną.
Celem Erasmus+ jest poprawa jakości i zwiększenie przydatności kwalifikacji i umiejętności. Dwie trzecie środków finansowych programu zostanie przeznaczonych na stypendia dla ponad 4 milionów osób, które w latach 2014-2020 wyjadą za granicę, aby się uczyć, szkolić, pracować lub działać jako wolontariusze. Okres spędzony za granicą może wynosić od kilku dni do jednego roku.
Erasmus+ jest otwarty dla studentów, nauczycieli, praktykantów, wolontariuszy, osób pracujących z młodzieżą i działających na rzecz sportu masowego. Program zapewni też finansowanie partnerstw między placówkami edukacyjnymi, organizacjami młodzieżowymi, przedsiębiorstwami, organami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wspierane będą również reformy w państwach członkowskich mające na celu modernizację kształcenia i szkolenia oraz promowanie innowacji, przedsiębiorczości i możliwości zatrudnienia.
Wsparcie otrzymają również platformy informatyczne, takie jak eTwinning, które łączą szkoły i innych organizatorów kształcenia za pośrednictwem internetu.
Erasmus+ przyczyni się do rozwoju europejskiego wymiaru sportu, pomagając w rozwiązaniu transgranicznych problemów, takich jak ustawianie wyników zawodów sportowych i doping. W ramach programu wspierane będą także międzynarodowe projekty z udziałem organizacji działających na rzecz sportu masowego, promujące na przykład dobre zarządzanie, włączenie społeczne, dwutorowe kariery i aktywność fizyczną w każdym wieku.
Dolnośląska Wojewódzka Komenda jako aktywny uczestnik perspektywy finansowej 2014 - 2020 dzięki nowym możliwościom, staje się pomostem łączącym szanse i potrzeby młodych ludzi.


 Projekt wymiany młodzieży  "Miodowe Klimaty"

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP zrealizowała  projekt wymiany młodzieży „Miodowe klimaty” w ramach programu Erasmus+. Realizacja projektu była bardzo wyczekiwana, gdyż pandemia spowodowała, przesunięcie jego realizacji o dwa lata.

Uczestnikami projektu była młodzież z Hufca Pracy w Wałbrzychu oraz młodzi ludzie z organizacji Dogaya Donus Genclik ve Spor Kulubu Dernegi z Turcji.

Celem projektu było zwiększenie wiedzy wśród młodzieży na temat wpływu pszczół na środowisko, zdobycie wiedzy na temat pomocy pszczołom, ich ochrony, efektów ich pracy. Projekt pozwolił także poznać nową kulturę i podszlifować język angielski. Poprzez działania projektowe mieszkańcy Wałbrzycha i okolic uświadomili sobie jak ważną sprawą jest dbanie o ekosystem i równowagę w nim. W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty z udziałem specjalistów z zakresu pszczelarstwa, których tematyka związana była z rolą pszczół w środowisku oraz metodami ich ochrony. W trakcie zajęć praktycznych stworzone zostały hotele dla pszczół.
Młodzież z obydwu grup już podczas pierwszych dni wymiany bardzo się zintegrowała. Na ognisku zorganizowanym po warsztatach z pszczelarstwa młodzi ludzie świetnie się bawili, język okazał się nie być żadną barierą. Grupa Turecka prezentowała ich tradycyjne tańce. Oby dwie strony były pod bardzo miłym wrażaniem siebie nawzajem i atmosfery, która towarzyszyła wspólnemu spędzaniu czasu.

Prezentacja projektu "Miodowe klimaty - plik do pobrania


Wytworzył:
Tatjana Perelska-Gajewczyk
(2013-04-23)
Udostępnił:
Klucznik Agata
(2013-04-23 11:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Klucznik Agata
(2022-06-15 09:24:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki