Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

logo POWER

PROJEKT "AKTYWNI GÓRĄ"

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. jest jednym z realizatorów ogólnopolskiego projektu systemowego pn. „Aktywni górą!” w ramach Działania 1.3 PO WER 2014-2020.
Celem projektu jest udzielenie wsparcia dla 100 uczestników (podopiecznych OHP w wieku 15-20 lat), prowadzącego do nabycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz ma wpłynąć na perspektywy młodego człowieka i uatrakcyjnić jego pozycję na rynku pracy.
Korzyści z udziału, osoby będą miały możliwość:

 • uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach
 • rozwinięcia kwalifikacji zawodowych
 • doskonalenia swoich umiejętności cyfrowych
 • podniesienia kompetencji społecznych
 • zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy
 • otrzymania materiałów szkoleniowych
 • uzyskania stypendium szkoleniowego.

Uczestnicy projektu.
Szkolenia przeznaczone są dla uczestników i uczestniczek OHP spełniających następujące kryteria rekrutacji do projektu:
1.    wiek 15-20 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 15 rok życia i jednocześnie nie mieć ukończonego 21 roku życia),
2.    posiadanie statusu osoby ubogiej pracującej (tj. osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu),
3.    posiadanie zawartej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
4.    bycie uczestnikiem OHP na ostatnim roku danego poziomu kształcenia – preferowane są osoby z III klasy szkoły branżowej I stopnia; dopuszcza się udział młodzieży z VIII klasy szkoły podstawowej,
5.    zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Powyższe kryteria muszą być spełnione łącznie.
Szkolenia
Specjalistyczne wsparcie szkoleniowe oferowane w module fakultatywnym obejmuje jedno lub więcej szkoleń spośród wymienionych poniżej:

 • szkolenie w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO – European Skills/Competences, Qualifications and Occupations,
 • kurs prowadzący do uzyskania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, w tym kwalifikacji zawodowych: 
 • kurs umiejętności zawodowych w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji,
 • kurs zawodowy,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • podstawowy kurs komputerowy,
 • kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika.

Wymiar dydaktyczny wsparcia projektowego będzie uzależniony od doboru poszczególnych form wsparcia do zastosowania w ramach projektu. Każde szkolenie kończy się weryfikacją nabytych kompetencji lub uzyskanych kwalifikacji poprzez przeprowadzenie oceny i walidacji przez upoważnioną do tego instytucję.
Wszystkie działania projektowe będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
 
Po więcej informacji sięgnij o tu: https://dokariery.pl/aktywni
Pobierz regulamin tutaj.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

plakat projektu "Zgotuj sobie przyszłość"

zGOTUJ sobie przyszłość

Dolnośląska WK OHP rozpoczęła realizację projektu pt. „zGOTUJ sobie przyszłość” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+.
Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz społeczno - kulturowych przez uczestników OHP poprzez odbycie dwutygodniowych praktyk zagranicznych w zawodzie kucharz w Portugalii.
Udział w projekcie będzie mogło wziąć 30 osób. Aby zostać zakwalifikowanym uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić wszystkie kryteria formalne:
•    uczestnik Ochotniczych Hufców Pracy,
•    wiek 15 - 19 lat,
•    status ucznia w zawodzie kucharza,
•    zamieszkanie na terenie województwa dolnośląskiego,
•    brak uczestnictwa w zagranicznej mobilności organizowanej w ramach projektu FRSE „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
Pierwszeństwo przyjęcia do projektu mają osoby posiadające najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów merytorycznych:
•    Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni zakończony semestr – liczba punktów równa się średniej ocen.
•    Ocena z praktyki zawodowej za ostatni zakończony semestr - liczba punktów równa się ocenie.
•    Ocena z języka obcego za ostatni zakończony semestr - liczba punktów równa się ocenie.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!!!
Wsparcie uczestników
Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w ramach projektu, które zostanie podzielone na trzy etapy:
1) wsparcie kulturowe
2) wsparcie językowe (kurs języka angielskiego i portugalskiego)
3) dwutygodniowa praktyka zagraniczna
Każdy uczestnik będzie miał zapewnione:
•    wyżywienie w trakcie praktyk
•    zakup biletu lotniczego
•    nocleg podczas praktyk
•    kieszonkowe na dwutygodniowy pobyt w Portugalii
•    zorganizowane zwiedzanie Portugalii
Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzież zdobędzie:
•    nowe umiejętności zawodowe
•    niezbędne na rynku pracy doświadczenie zawodowe
•    umiejętność języka angielskiego
•    podstawy języka portugalskiego
•    przygotowanie kulturowe
Rekrutacja
Rekrutacja uczestników do projektu już trwa!
Jeśli masz 15 - 19 lat, jesteś uczestnikiem Ochotniczych Hufców Pracy, uczysz się w zawodzie kucharza i nie brałeś udziału w zagranicznej mobilności  w ramach „Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – zgłoś się!
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać swój udział wychowawcom w Hufcu Pracy lub Ośrodku Szkolenia i Wychowania lub bezpośrednio na adres DWK OHP.


Wojewódzkim koordynatorem projektu z ramienia Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jest Jakub Kłaczek - kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych
tel.: 71 798-59-32
e-mail: j.klaczek@ohp.pl
 


„Łap swoją przyszłość 2”

plakat projektu


Dolnośląska WK OHP rozpoczęła realizację projektu pt. „Łap swoją przyszłość 2” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus +.
Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz społeczno - kulturowych przez uczestników OHP poprzez odbycie dwutygodniowych praktyk zagranicznych w zawodzie kucharza i sprzedawcy w Portugalii.
Udział w projekcie będzie mogło wziąć 40 osób. Aby zostać zakwalifikowanym uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić wszystkie kryteria formalne:
•    uczestnik Ochotniczych Hufców Pracy,
•    wiek 15 - 19 lat,
•    status ucznia w zawodzie kucharza lub sprzedawcy,
•    zamieszkanie na terenie województwa dolnośląskiego,
•    brak uczestnictwa w zagranicznej mobilności organizowanej w ramach projektu FRSE „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
Pierwszeństwo przyjęcia do projektu mają osoby posiadające najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów merytorycznych:
•    Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni zakończony semestr – liczba punktów równa się średniej ocen.
•    Ocena z praktyki zawodowej za ostatni zakończony semestr - liczba punktów równa się ocenie.
•    Ocena z języka obcego za ostatni zakończony semestr - liczba punktów równa się ocenie.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!!!
Wsparcie uczestników
Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w ramach projektu, które zostanie podzielone na trzy etapy:
1) wsparcie kulturowe
2) wsparcie językowe (kurs języka angielskiego i portugalskiego)
3) dwutygodniowa praktyka zagraniczna
Każdy uczestnik będzie miał zapewnione:
•    wyżywienie w trakcie praktyk
•    zakup biletu lotniczego
•    nocleg podczas praktyk
•    kieszonkowe na dwutygodniowy pobyt w Portugalii
•    zorganizowane zwiedzanie Portugalii
Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzież zdobędzie:
•    nowe umiejętności zawodowe,
•    niezbędne na rynku pracy doświadczenie zawodowe
•    umiejętność języka angielskiego
•    podstawy języka portugalskiego
•    przygotowanie kulturowe
Rekrutacja
Rekrutacja uczestników do projektu już trwa!
Jeśli masz 15 - 19 lata, jesteś uczestnikiem Ochotniczych Hufców Pracy, uczysz się w zawodzie kucharza lub sprzedawcy i nie brałeś udziału w zagranicznej mobilności  w ramach „Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – zgłoś się!
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać swój udział wychowawcom w Hufcu Pracy lub Ośrodku Szkolenia i Wychowania lub bezpośrednio na adres DWK OHP.


Wojewódzkim koordynatorem projektu z ramienia Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jest Jakub Kłaczek- kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych
tel.: 71 344 65 70 (wew. 45)
j.klaczek@ohp.pl

 

Wytworzył:
Agata Klucznik
(2013-04-23)
Udostępnił:
Klucznik Agata
(2013-04-23 11:18:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Klucznik Agata
(2022-12-08 13:40:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki