Podstawa prawna

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.
 
Podstawową działalność Ochotniczych Hufców Pracy określają następujące akty normatywno-prawne:


- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn.zm.),

- rozporządzenie z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy  (Dz.U. 155, poz.920),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz.U. z 2004 Nr 262 poz. 2604),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat (Dz.U. z 2010 Nr 2 poz. 3),

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 Nr 60 poz. 278 z późn. zm.).,

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. z 2007 r. nr 77, poz. 518 z późn.zm.)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. z 2014 r., poz.865 z późn.zm.)

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.06.2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2007 r. nr 124., poz. 860)

- z dniem 1 września 2012 r. zacznie obowiązywać nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2011 r. (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz.7)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 235, poz. 1601),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r., poz.667)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES (Dz.U. z 2014 r. poz.632)

Wytworzył:
Agata Klucznik
(2013-04-22)
Udostępnił:
Klucznik Agata
(2013-04-22 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Klucznik Agata
(2016-03-09 08:50:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki